Върни се горе

Относно: Политиката на Министерството на здравеопазването за оставането и реализацията в страната на завършилите висшето си образование в България лекари, лекари със специалност и медицински специалисти

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЬОКОВ И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИЕЛИ ОТ ПГ « БСП ЗА БЪЛГАРИЯ», ОТПРАВИЛИ ПИТАНЕТО,

ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Изключително важно както за системата на здравеопазването, така и за обществото е обучените в България медицински специалисти да бъдат мотивирани да останат и да се развиват в страната. Мерките за задържане на медицинските специалисти в страната следва да са насочени към:

- създаване на благоприятни възможности за професионално развитие, включващи достойно заплащане на труда им, добри условия на работа, възможности за обучение;

- формиране на уважително отношение от страна на обществото и медиите;

- осигуряване възможности за активно участие в процеса на взимане на решения, които ги касаят.

Създаването на благоприятни възможности за професионално развитие, целяща задържането на медицинските специалисти в страната е приоритетна мярка в работата на настоящия екип на Ръководството на Министерството на здравеопазването.

Съществена част от професионалното развитие на медицинските специалисти е обучението за придобиване на специалност. През последните години бяха реализирани редица нормативни промени, целящи  създадаване на привлекателни условия за специализация, съобразени с европейските изисквания.

С Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването беше осъществена концептуална промяна в реда и условията за специализация – значително се облекчи достъпът и се подобриха условията за обучение за придобиване на специалност. За периода на действието си       Наредба № 1 се доказа като успешна стъпка към по-добре функционираща система за специализация. За пръв път след присъединяването на България към ЕС организациите, представляващи студентите и специализантите, оцениха положително наредбата подчертаха удовлетворението си от концепцията специализацията по клинични специалности да се провежда въз основа на трудов договор. Успехът на Наредба № 1 се потвърждава и от факта, че около 70% от завършилите през последните 3 години лекари – български граждани вече са специализанти по реда на тази наредба.

С Наредба № 1 се положи добра основа, позволяваща да бъде надграждана и доразвивана. С публикувания на 30.01.2019г. проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 се цели както отстраняването на идентифицираните към момента проблеми и празноти, така и въвеждането на ефективен механизъм за провеждане на държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти.

С промените в наредбата министерството предвижда да субсидира базите за обучение за местата, финансирани от държавата по клинични специалности, което представлява възможност за въздействие на държавата при недостиг на специалисти по определени специалности или в определени региони. По този начин държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти ще се провежда с финансиране от държавния бюджет и няма да е за сметка на бюджета на лечебните заведения. Лечебното заведение, получавало субсидията, ще е длъжно да назначи специализанта след придобиването на специалност за срок, равен на срока на обучението, за който е изплащана субсидията (с изключение на специализантите по Обща медицина, които ще са длъжни да работят като общопрактикуващи лекари на територията на страната). Ако лечебното заведение или специализантът не изпълнят това задължение, съответната страна ще възстановява субсидията.

Подобрени са условията за специализация по Обща медицина. Тя ще се осъществява по общия ред за клинични специалности въз основа на срочен трудов договор на длъжност за специализант, а не въз основа на заповед на ректора. По този начин ще бъде разрешен основният проблем с липсата на доходи по време на специализацията. Министерството на здравеопазването ще субсидира базите за обучение по Обща медицина за местата, финансирани от държавата. Така специализацията по Обща медицина няма да натоварва бюджета на лечебното заведение за първична медицинска помощ.

Предвидени са също промени, с които се цели постигане на по-голяма стабилност и предвидимост в трудовите правоотношения на специализантите, придобили друга специалност, назначени в база за обучение или заемащи академична длъжност във висше училище, чрез отпадане на изискването тези специализанти да променят безсрочния си трудов договор на срочен договор на длъжност за специализант.

Друга предвидена промяна е заемането на длъжностите за специализанти да се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда. Така ще се постигне по-голяма обективност на начина, по който се назначават специализантите по клинични специалности чрез въвеждането на конкурсно начало при приема им.

Разработен е и отделен раздел за лекарите по дентална медицина; предвидено е облекчение за специализантите при допускането им до държавен изпит; предвидено е също да отпадне изискването таксите за обучение да бъдат обвързани с месечната минимална работна заплата за страната. Разработени са и промени на оперативно ниво, които ще подобрят определени аспекти в процеса на обучението.

В допълнение е важно да се подчертае, че през последните 10 години е налице явна тенденция за намаляване броя на издаваните от Министерството на здравеопазването удостоверения, необходими за упражняване на професията „лекар“ в чужбина на български граждани. Намалението е над три пъти – от 655 през 2008 г. до 203 за 2018 г., като особено интензивно е то след влизане в сила на Наредба № 1, когато броят на удостоверенията намаля 2 пъти.

В заключение бих искал да отбележа, че в Министерството на здравеопазването се обсъждат и анализират непрекъснато възникналите проблеми и трудности по отношение обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и се търсят оптималните решения.

Сподели в: