Върни се горе

ОТНОСНО: Програма „Майчино и детско здраве“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАЙТОВ,

 

Във връзка с поставени от Вас въпроси относно изпълнението на дейности по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве (2014-2020), приета с Решение на Министерския съвет № 510 от 17.07.2014 г., Ви информирам следното:

Изпълнението на дейности по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве стартира пилотно през м. септември 2015 г. Тогава бяха сключени договори с държавни болници, болници със смесено държавно и общинско участие в капитала, изцяло общински и частни болници.

Работният план към Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве предвижда разработване на механизъм и въвеждане на неонатален слухов скрининг в лечебни заведения със структури по неонатология. Следва да се има предвид, че съгласно изискванията на нормативната уредба в сферата на здравеопазването (Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, наредбите за утвърждаване на медицинските стандарти по „Акушерство и гинекология“ и „Неонатология“ и др.) в лечебни заведения, в които няма неонатологично отделение/клиника, но има структура за родилна помощ е задължително наличието на структура за следродови грижи.

С цел ранно диагностициране и навременна интервенция при увреждане на слуха при  новородени е осигурено финансиране за провеждане на неонатален слухов скрининг в родилните и неонатологични клиники/отделения. Слуховият скрининг се извършва на всички новородени деца, като на доносени новородени - в деня преди или в деня на изписването на детето от родилното/неонатологичното отделение/клиника, а на недоносени новородени - след достигане на коригирана, постконцептуална възраст в деня преди или в деня на изписването на детето от неонатологична клиника/отделение за недоносени деца. Преди провеждане на изследването, отговорникът или специалистът, провеждащ изследването, информира майката (бащата/настойник/близък роднина) за целта на скрининга, включително и чрез информационна брошура, в която е описано  какво представлява глухотата, кои са рисковите групи, при които може да се установи увреда на слуха и какво представлява неонаталния слухов скрининг. Изследването се извършва при леглото на детето или в манипулационна на родилно или неонатологично отделение/клиника. Преди повеждане на изследването родителят (настойникът) подписва „Информирано съгласие за провеждане на слухов скрининг на новородено дете“. Резултатът се отразява в ИЗ на детето, документите за регистриране на процедури по клинични пътеки и епикризата, отразяваща престоя и лечението на детето в отделението като се посочва датата на повеждане на изследването. В случай на установени отклонения от нормата, на родителя (настойника) се дават указания за необходимостта от извършване на контролно изследване на слуха на новороденото (до 7 дни след изписването му) от УНГ-специалист в УНГ-отделение/клиника, като указанията се отразяват в епикризата, издадена от лечебното заведение. Изследването се извършва от лекар специалист (неонатолог, педиатър или УНГ), като се допуска то да бъде извършено и от акушерка или специалист по здравни грижи под ръководството на лекар специалист (неонатолог, педиатър или УНГ)

С цел осигуряване на устойчивост на стартиралия през 2015 г. неонатален слухов скрининг за новородени тази година МЗ предложи договори за провеждане на неонатален слухов скрининг за новородени на всички лечебни заведения в страната, в които има родилни и/или неонатологични структури, като стойността за извършване на едно изследване е 10 лв. Поради факта, че са предложени договори на всички лечебни заведения за болнична помощ с разкрити родилни и/или неонатологични структури, независимо от техния вид и собственост, не е необходимо провеждане на подбор, включително и чрез процедура по реда на Закона за обществени поръчки.

От бюджета на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве са отпуснати средства на две лечебни заведения, които нямат родилно отделение/клиника – Специализираната болница за активно лечение на детски болести „Проф. Д-р Ив. Митев“ и УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, поради техния специфичен статут за лечение рискови новородени деца. Договорите са сключени с цел постигане на оптимален обхват на скрининга и във връзка с изискването изследването на недоносени новородени да се извършва след достигане на коригирана, постконцептуална възраст в деня преди или в деня на изписването на детето от неонатологична клиника/отделение за недоносени деца.

Освен провеждане на неонатален слухов скрининг и в изпълнение на НППМДЗ се финансират и други дейности. Всички лечебни заведения-търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала получиха финансиране за създаването на Здравно-консултативни центрове за майчино и детско здраве. В университетски и специализирани АГ и педиатрични болници, определени за провеждане на биохимичен скрининг съгласно Наредба № 26/14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени, се финансира  извършване на изследване и консултиране на резултатите в рамките на биохимичен скрининг за бременни за оценка на риска от раждане на дете с болест на Даун, други анеуплоидии, спина бифида, аненцефалия и тежък дефект на коремната стена, а необходимите реактиви и консумативи за изследванията са осигурени от Министерство на здравеопазването по реда на Наредба № 26/2007 г.

Контролът по изпълнението на договорите се осъществява от Министерство на здравеопазването, като регулярно се извършват планови и тематични (включително на определени на случаен принцип лечебни заведения) проверки и от РЗИ. Съгласно договорите лечебните заведения са длъжни да осигурят достъп до информация и до документацията за извършените дейности на инспектори от РЗИ и други контролни органи на министреството.

За 2015 г. на всички лечебни заведения, които имат договори за изпълнение на дейности по НППМДЗ са преведени общо 3 127 400.00 лв., от тях са усвоени 906 468.99 лв., а остатъкът от 2 220 931.01 лв. е включен в срудствата за изпълнение на НППМДЗ през 2016 г. С оглед по-строг и ефективен контрол при разходването на бюджета на НППМДЗ, преди одобрение на финансовите отчети на лечебните заведения, РЗИ извърши проверка на изпълнението, документацията и обема на отчетените дейности.

Сподели в: