Върни се горе

ОТНОСНО: Закриване на „Център за кожно-венерически заболявания – Сливен“ ЕООД, гр. Сливен

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ  ПРОФ. МИХАЙЛОВ И Г-Н МИЛЕВ,

 

С Решение № 928 от 14.12.2017г. на Общински съвет – Сливен  е решено „Център за кожно-венерически заболявания – Сливен“ ЕООД гр. Сливен да бъде прекратено чрез ликвидация.  Определен е срок на ликвидацията - 8 месеца. Дадено е и съгласие определеният за ликвидатор на дружеството да отдаде под наем всички активи, необходими за разкриване на отделение за  кожно-венерически заболявания към   МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД, гр. Сливен.

Ръководството на МБАЛ  Сливен е изразило съгласие  да бъде разкрита такава структура в болницата, но само в случай, че й бъдат предоставени сграден фонд, обзавеждане и оборудване, тъй като лечебното заведение не разполага с подходящи помещения и апаратура, които да отговарят на медицински стандарт „Кожни и венерически болести“.

Отдаването под наем на дълготрайните материални активи, които са обезпечавали дейността на „Център за кожно-венерически заболявания – Сливен“ ЕООД, гр. Сливен от страна на ликвидатора  е временно решение за 8 месеца, какъвто е срокът за приключване на ликвидацията, а заплащането на наемна цена е един значителен разход за МБАЛ „Д-р Иван Селимински“  Сливен.   В този смисъл, с цел гарантиране на обществения интерес на населението от град Сливен и областта  е необходимо Общински съвет – Сливен да предложи друга форма на предоставяне на активите, които да гарантират използването им за по-дълъг срок и без значителен финансов разход за многопрофилната болница. Следва да отбележим, че след прекратяването на дейността на  Общинската болница в гр. Котел, МБАЛ гр. Сливен  бе натоварена с осигуряване на болнична медицинска помощ на населението от общината чрез разкриване на отделение по вътрешни болести на територията на гр. Котел.

Сподели в: