Върни се горе

Относно: финансовото състояние на МБАЛ Шумен АД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

 

„МБАЛ-Шумен” АД е лечебно заведение, което съгласно разрешение за лечебна дейност издадено на 06.04.2016 г от министъра на здравеопазването осъществява дейност по оказване на болнична медицинска помощ освен на адреса на регистрация в гр. Шумен и на адреса на бившата общинска МБАЛ „Д-р Добри Беров” ЕООД  гр. Нови пазар.

По предварителни данни, представени от лечебното заведение, общият размер на приходите на дружеството за 2017 г. е 17 342 хил. лв. От тях 14 613 хил. лв. са приходи по договори с РЗОК-Шумен, а 776 хил. лв. - приходи по договори за медицински дейности и централни доставки на медикаменти и консумативи от Министерство на здравеопазването. Увеличението на приходите на лечебното заведение спрямо предходната година е с 61 хил. лв., но то се дължи основно на несъпоставимост на данните за двата периода, тъй като дейността в гр. Нови пазар през 2016 година е осъществявана само през 9 от месеците. 

Разходите на дружеството към 31.12.2017 г. са в размер на 19 402 хил. лв. и се увеличават с 568 хил. лв. или с 3,02 % спрямо 2016 година. 

Увеличението на разходите, както в абсолютен размер, така и в процентно отношение е значително по-голямо от увеличението на приходите. Това се дължи на увеличение на всички видове разходи, с изключение на разходите за амортизации, като най-съществено е увеличението на разходите за персонала.

През 2017 г. те са в размер на 12 061 хил. лв. и бележат увеличение с 337 хил. лв. спрямо 2016 г. Увеличението е за сметка преди всичко на нарастването на минималната работна заплата за страната и последвалото увеличение на основните работни заплати на персонала на дружеството.  За 2017г. делът на разходите за възнаграждения и осигурителни плащания за персонала представляват 62,16 % от общите разходи на дружеството.

Към 31.12.2017 г., по предварителни данни, лечебното заведение отчита текуща загуба в размер на 2 060 хил. лв.

Задълженията към доставчици към 31.12.2017 г. са в размер на 2 516 хил. лв., при 912 хил. лв. към края на предходната година. От тях просрочените задължения са на стойност 1 888 хил. лв., при 279 хил. лв. към 31.12.2016 г.

Пълна информация относно финансовото състояние на дружеството за 2017г. би могло да се получи след представяне на окончателния, заверен от независим регистриран одитор, годишен финансов отчет за разглеждания период. 

Здравеопазването е един от приоритетните сектори на правителството, за който чрез държавния бюджет се отделят ресурси за изпълнението на целите и задачите на оптимизиране на структурите и правилата за управление на държавните лечебни заведения от обхвата на болничната медицинска помощ. В тази връзка са предприети действия по изготвяне на единни стандарти за управление на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и механизми за контрол по тяхното изпълнение. Създаването на такива механизми ще даде възможност на управителните органи на болниците да упражняват реални мениджърски компетентности и съответно отговорности по финансовото управление на дружествата, което да бъде насочено и към ефективно използване на наличните финансови ресурси.

Уверявам Ви, че ръководството на Министерството на здравеопазването активно работи в посока намиране на законосъобразен вариант за преодоляване на общата задлъжнялост на държавните и общинските болници, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.

Сподели в: