Върни се горе

Относно: Изискване за електронно попълване на рецептурните бланки

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЬОКОВ,

 

Съгласно чл.36 ал.1 и чл.37 ал.1 на Национален рамков договор 2018г. за медицинските дейности, НЗОК осигурява в полза на здравноосигурените лица лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната. Лекарствените продукти се предписват след извършен преглед/консултация от лекаря, което се документира в амбулаторния лист и се удостоверява с подпис на пациента.

Съгласно чл.43, ал.2  на  НРД 2018г., рецептурните бланки, на които се предписват лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК, се попълват електронно в съответния формат (образец) с всички данни, след което се разпечатват, подписват и подпечатват от съответния лекар, предписал лекарствените продукти. Рецептурна бланка, при която не е спазено посоченото изискване, не следва да се изпълнява и се връща на приносителя за предаване на лекаря, който я е издал.

С въвеждането на задължителното електронно попълване на рецептурната бланка се цели предотвратяване на случаите, при които поради нечетливо изписване на данни и наименования на лекарствени продукти се стига до допускане на грешки при отпускането и/или отчитането им, а впоследствие и до налагане на санкции от страна на НЗОК на притежателите на разрешения за търговия на дребно. По този начин ще се улесни и оптимизира и дейността на всички субекти, участващи в процеса на предписване, получаване и заплащане на лекарствените продукти – лекари/лекари по дентална медицина, магистър – фармацевти, пациенти, НЗОК  /респективно РЗОК/ и техните контролни органи. Изискването за попълване на рецептурните бланки в електронна форма е първата стъпка към предстоящия процес по въвеждане на електронна рецепта.

Националният рамков договор за 2018г. за медицински дейности е договорен между Националната здравноосигурителна каса и  Българския лекарски съюз. Това е договор на консенсусна основа, който определя правата и задълженията на НЗОК, БЛС, РЗОК и изпълнителите на извън болнична медицинска помощ /ИМП/ в здравната система. Предложението за включването на текстовете на цитираните по-горе разпоредби е направено от БЛС с поет ангажимент от негова страна да се изпълнява от всички ИМП, договорни партньори на РЗОК/НЗОК.

По предложение на НЗОК в предстоящото изменение и допълнение на Наредба  № 4 от 2009г. за  условията  и  реда  за предписване и отпускане на лекарствени продукти, което МЗ подготвя, се обсъжда включването на текстове, аналогични на горецитираната разпоредба на  НРД 2018.

Сподели в: