Върни се горе


5.01.2011 г.

Министерският съвет прие проект на Постановление за структурни промени в системата на здравеопазването.

С него се извършва преобразуване на съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве в една административна структура - Регионална здравна инспекция. Промените са в съответствие с новите изисквания в Закона за здравето. Целта на обединяването на двете структури е оптимизиране на работата на инспекциите и намаляване на административните разходи.

Новата структура - Регионална здравна инспекция, ще поеме задачите на сега съществуващите РИОКОЗ и РЦЗ. Нейни поделения ще има във всяка една от 28-те области. Основните правомощия на Регионалните здравни инспекции са свързани с регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ, осъществяване на държавен здравен контрол,  промоция на здраве и профилактика на болестите. С постановлението се предвижда директорите на Регионалните здравни инспекции да утвърдят длъжностното разписание на инспекциите и да уредят въпросите, свързани с трудовите и служебните правоотношения на персонала. Предвижда се общата численост на персонала на РЗИ да бъде близо 3 500 души.

Сподели в: