Върни се горе

12.01.2011 г.

Министерският съвет прие Решение за промени в състава на Етичната комисия по трансплантация. Комисията е създадена по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки към Министерския съвет. Тя е с 5-годишен мандат и се състои от 9 членове и включва задължително лекари, психолози, теолози и юристи.  

С решението се освобождава доц. д-р Емил Стоянов, който досега е бил теолог в комисията. Той е подал молба за напускане поради административните и научно-преподавателските си ангажименти в Богословския факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. На негово място за член на Етичната комисия по трансплантация се назначава доц. Костадин Кирилов Нушев. Той има образователно-квалификационна степен „магистър” по богословие и е преподавател по богословие в  Богословския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”. Член  е на научния съвет на Центъра за изследване на религиите към СУ „Св. Климент Охридски”, на Съюза на учените в България - секция “Богословски науки“ и др. Участвал е и е ръководил научноизследователски проекти в областта на практическото и нравственото богословие в България през ХХ в., социалната мисия на църквата и др. Има над 30 научни публикации, както и такива в църковни и периодични издания.

С попълване състава на Етичната комисия по трансплантация в нея отново ще има теолог, с което ще бъдат изпълнени законовите изисквания и ще се обезпечи пълноценната й работа.

Сподели в: