Върни се горе

26.10.2011 г.

Кабинетът одобри наредба, с която се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични. Основната цел на проекта е списъците с наркотични вещества от приложенията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите да бъдат предмет на подзаконов нормативен акт. С тази промяна се създават условия за бързо поставяне на новите наркотични вещества под контрол и за предотвратяване разпространението на пазара на новооткрити наркотични вещества.

Регламентират се също редът и условията за включването и заличаването на растения и вещества като наркотични, както и за прехвърлянето им от един списък в друг. Решения за това се вземат от Националния съвет по наркотичните вещества след становище на Експертния съвет.

С промени в Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества членовете на Експертния съвет стават девет, като се включва и един представител на Националния фокусен център по наркотици и наркомании към Националния център по наркомании.

Сподели в: