Върни се горе

21.12.2011 г.

Министерският съвет прие Решение за приемане на Годишния доклад за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия през 2010 г.   

В Годишния доклад се посочва, че се запазват тенденциите от последните години по  отношение на здравно-демографските показатели и свързаните с риска за здравето поведенчески фактори и фактори на околната среда. Всички основни изводи за здравното състояние на нацията са базирани на данни на НСИ, МЗ, Евростат, СЗО, официални документи, данни от научни проучвания. През 2010 г. се регистрира  леко нарастване на средната продължителност на живота, но въпреки това тя остава с 6 години по-ниска от тази в ЕС. Трайна положителна тенденция е намаляването на нивото на болестност и заболеваемост от туберкулоза. В резултат на устойчиво високия имунизационен обхват на новородените рязко е снижена заболеваемостта от вирусен хепатит Б при деца до 14 годишна възраст. Съществено е намален броя на трудовите злополуки и на злополуките със смъртен изход.  В доклада е направен анализ на влиянието на основни рискови за здравето фактори като тютюнопушенето, храненето, злоупотребата с алкохол, ниската физическа активност. Специално внимание е отделено на предлаганите и осъществени услуги на всички нива на медицинската помощ. Анализирани са и основните проблеми в системата на финансиране на здравеопазването и начините за преодоляването им. Докладът съдържа оценка за постигнатото изпълнение на Националната здравна стратегия 2008-2013 г. и плана за действие към нея. Като особено важен фактор за подобряване на здравето на населението се посочва значението на междусекторното сътрудничество. В тази връзка се подчертава, че основните приоритети за подобряване здравето на нацията следва да бъдат насочени към повлияване на всички детерминанти на здравето, включително социалните.

Сподели в: