Върни се горе

27.10.2010 г.

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" за образователно-квалификационна степен „Бакалавър".

С изменението се въвежда предвидената в Закона за висшето образование възможност приемът за обучение да се извършва и без конкурсен изпит на кандидат-студенти, издържали успешно държавните зрелостни изпити съгласно Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

В проекта се уточнява, че продължителността от 4 учебни години на обучението за придобиване на специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" съответства на 8 семестъра. Минималният хорариум по специалността „Акушерка" са променя от 4 735 ч. на 4 675 ч., като с изменението се цели намаляване на дневната натовареност на студентите.

Новият документ определя, че обучението по двете специалностите включва теоретична и практическа подготовка, като теоретичната подготовка е с продължителност не по-малко от 6 семестъра.

С разпоредбите на проекта се предвижда практическото обучение по специалностите да е с продължителност не по-малка от 1 140 академични часа. Регламентира се, че преддипломният стаж е с продължителност не по-малко от 1600 астрономически часа и се провежда през VII и VIII семестър. Целта на тези промени е да се намали дневната натовареност на студентите по време на обучението, а по време на преддипломния стаж да затвърдят практическите умения, които са от съществено значение за упражняване на професиите.

С Постановлението се въвеждат изискванията на Закона за висшето образование за оценка на придобитите по време на обучението знания и умения като висшите училища осигуряват система за натрупване и трансфер на кредити.

Чрез новия документ се конкретизира съдържанието на държавните изпити за придобиване на висше образование по двете специалности.

Предлаганите изменения и допълнения, касаещи продължителността на преддипломния стаж и учебните дисциплини, по които се полагат държавните изпити за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" влизат в сила от учебната 2011/2012г., като по този начин се дава възможност на висшите училища да актуализират учебната документация.

Сподели в: