Върни се горе

9.05.2012 г.

Предлага се промяна в статута на дружествата за доброволно здравно осигуряване
 
С промени в Закона за здравното осигуряване (чл. 37, ал. 1) правителството предлага да отпадне обвързването с минималната работна заплата със заплащането на суми за всяко посещение при лекаря или лекаря по дентална медицина, както и за всеки ден болнично лечение. Размерът на т. нар. потребителски такси ще бъдат определяни с постановление на МС.
 
Законопроектът ще бъде предложен на Народното събрание за обсъждане и приемане.
 
С другите изменения и допълнения в закона се отстраняват несъответствията в нормативната уредба на дейността по доброволно здравно осигуряване в България и правото на Европейския съюз в областта на застраховането. Проектът предлага промяна в статута на дружествата за доброволно здравно осигуряване като се предвижда дейността по доброволно здравно осигуряване да се извършва от застрахователи, имащи право да извършват дейност по застраховка „Заболяване” или застраховка „Злополука” и „Заболяване”. Предвижда се също и прелицензиране в едногодишен срок от влизането в сила на закона на здравноосигурителните дружества по Кодекса за застраховането в застрахователни акционерни дружества. По този начин по отношение на тях ще се прилагат всички изисквания, прилагани към застрахователните дружества.
 
Предлагат се промени и по отношение на дейността на НЗОК като се дава възможност договарянето на отстъпки на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, да се извършва от стойността на опаковка, изчислена на база референтна стойност. В този случай отстъпката се разпределя пропорционално между НЗОК и здравноосигуреното лице. По този начин ще се спестят публични средства и ще се намали тежестта за доплащане на здравноосигурените лица. Въвежда се и забрана дадените на НЗОК отстъпки да бъдат прехвърлени в тежест на пациента. Промените в законопроекта регламентират и договарянето на отстъпки от стойността по отношение на медицинските изделия, включени в списъка по чл. 30а от Закона за медицинските изделия, и заплащани от НЗОК.
 
Предложени са и промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, предвиждащи при прехвърлянето или учредяването на вещни права върху недвижими имоти и при прехвърлянето на собствеността върху моторни превозни средства, прехвърлителят да представя и удостоверение от НАП за липса на задължения за здравноосигурителни вноски.
 С измененията и допълненията в закона, одобрени от правителството, се създава законова възможност за заплащане от НЗОК, чрез трансфери от МЗ, на разходите за ваксини по национални програми за профилактика на рак на маточната шийка. Също така законопроектът предвижда отпадане на задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски от задължително здравноосигурените лица, за които се прилага схемата за здравно застраховане на Европейския съюз. По този начин се отстранява съществуващото противоречие между българското законодателство и Протокола за привилегиите и имунитетите на ЕС.

Сподели в: