Върни се горе


13.01.2010 г.

Това са г-н Владислав Горанов – зам.-министър на финансите, доц. Тодорка  Костадинова – зам.-министър на здравеопазването, д-р Валерий Митрев – зам.-министър на здравеопазването, д-р Нели Нешева – главен секретар на МЗ и Красимир Стефанов – изпълнителен директор на НАП. За председател Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса е определен г-н Владислав Горанов.
Надзорният съвет се състои от 9 членове, от които петима са представители на държавата и се определят от Министерския съвет. От представителите на държавата Министерският съвет избира председателя на Надзорния съвет на НЗОК.
Решението е на основание чл. 13, ал. 1 и ал. 4 от Закона за здравното осигуряване и § 66, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 101 от 2009 г.).

 

Сподели в: