Върни се горе

06 Март 2013 г.

    Правителството в оставка одобри изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди. С постановлението се изменя и Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. С одобрените промени се изпълнява мярка от Плана на правителството за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса. 
    Новите текстове в първата наредба облекчават реда при подаване на заявление за издаване на временно разрешение за пускане на пазара на биоцид, който не отговаря на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. В този случай отпада изискването за представяне на актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър, еквивалентна регистрация в друга държава-членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство. 
    С промените във втората наредба отпада изискването за предоставяне на документи, свързани с обстоятелства, вписани в Търговския регистър. В заявлението вече ще се посочва единния идентификационен код на търговеца. Досегашните приложения към чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП се заменят с приложения към чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. Прецизират се и текстовете по отношение отчетността на дейностите с наркотични вещества, като се въвежда изискването за представяне на тримесечни и годишни отчети.

Сподели в: