Върни се горе

14.07.2010 г.

Министерският съвет одобри изменения и допълнения на Закона за здравето, които предвиждат обединяване на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването - регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) и регионалните центрове по здравеопазване (РЦЗ). По този начин държавната здравна политика на територията на всяка област ще се организира и осъществява от една държавна институция - регионална здравна инспекция. Обединението на двете структури ще доведе до оптимизиране на държавната администрация чрез премахване на дублиращите се функции и звена, съответно - до намаляване на щатната численост на персонала в тях. Тази промяна ще доведе и до намаляване на разходите за административната дейност.

Създаването на регионалните здравни инспекции има за цел повишаване ефективността и качеството на административното обслужване на гражданите и юридическите лица чрез облекчаване на административните процедури и повишаване на прозрачността в работата на администрацията. Въвежда се изрично възможността за подаване на заявления и документи или информация по електронен път.

Основните функции, които се възлагат на инспекцията, са осъществяване на държавен здравен контрол, контрол върху регистрацията и здравната дейност на лечебните и здравни заведения, промоция на здраве и интегрирана профилактика на болестите. Регионалната здравна инспекция ще продължи да изпълнява възложените към момента на РИОКОЗ контролни функции по прилагането на националното и европейското законодателство по отношение на обектите с обществено предназначение, продуктите и стоките със значение за здравето на човека - храни от неживотински произход, козметичните продукти, химичните вещества, смеси и изделия (в т.ч. биоциди и детергенти) и др., факторите на жизнената среда - води за питейно-битови цели, води за къпане, минерални води, нейонизиращи лъчения, курортни ресурси и отчасти шум, вибрации, атмосферен въздух и йонизиращи лъчения, както и дейностите със значение за здравето на човека.

С документа се въвеждат промени, свързани с медицинското образование, упражняването на медицинската професия и извършването на медицински научни изследвания, както и създаване на единен регистър на медицинските специалисти в страната. Урежда се статутът на професията „лекарски асистент”, която ще се упражнява от лица, придобили висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Медицина” или от фелдшери с висше или средно образование, които са практикували медицинска професия. Лекарският асистент ще упражнява професията си под ръководството на лекар, като същевременно ще притежава и компетентност за самостоятелна профилактика, диагностика и лечение на заболявания. По-конкретно компетентностите му ще бъдат определени в наредбата по чл. 7 от Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти.

Регламентират се и условията за упражняване на медицинска професия от граждани на трети държави, които са придобили професионална квалификация по регулирана медицинска професия в трети държави, с цел улесняване на достъпа до тези професии и облекчаване на реда за кандидатстване и приемане на граждани от трети държави за специализанти и същевременно създаване на гаранции за получаване на качествена медицинска помощ от пациентите.

С приетото днес решение се предвижда да отпадне изискването дейностите в здравните кабинети в детските градини, училищата и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца да се осъществяват едновременно от лекар и от друг медицински специалист.

Прецизират се административно-наказателните разпоредби на закона в съответствие с натрупаната практика по прилагането му от органите на държавния здравен контрол. В повечето случаи се намалява долната граница на предвидените санкции, като се отчита степента на обществена значимост на конкретното нарушение и отговорните лица.

Директорът на съответната регионална здравна инспекция ще дава съгласие за създаване, преобразуване и закриване на общинските детски ясли и общинските детски кухни, вместо министъра на здравеопазването. По този начин предварителният контрол ще стане по-ефективен и ще облекчи процедурата по откриване, преобразуване и закриване на общинските детски ясли и общинските детски кухни.

Съгласно преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравето се правят промени и в Закона за лечебните заведения. Според изменението лечебни заведения по ал.1, т.2,”б”, „в” и „г” и т.3  могат да осъществяват дейност на територията на лечебно заведение за болнична помощ, само ако това лечебно заведение е едноличен собственик на капитала в тях или е лечебно заведение по чл. 5 ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Част от предложените изменения и допълнения в Закона за здравето са насочени към прецизиране на текста, редактиране и допълване на неговите разпоредби с оглед точното и недвусмислено прилагане на закона.

Сподели в: