Върни се горе

21.12.2011 г.

Министерският съвет прие Решение за продажба на обособени части - недвижими имоти,  собственост на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация-Котел” ЕООД, гр.Котел. Лечебното заведение е търговско дружество, в което държавата притежава сто на сто от капитала и е включено в Приложението към чл.3, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

         С Решението Министерският съвет дава съгласие „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация-Котел” ЕООД, гр.Котел да продаде седем ведомствени апартаменти. Поради липса на финансов ресурс болницата не е в състояние да поддържа имотите в добро състояние. С продажбата лечебното заведение ще реализира приходи и ще подобри финансовото си състояние. Двадесет на сто от продажната цена ще бъде преведена в централния бюджет, а останалите осемдесет на сто - по сметка на лечебното заведение. Средствата ще могат да бъдат използвани само за инвестиции, свързани с лечебната дейност, след разрешение на едноличния собственик на капитала.

Сподели в: