Върни се горе

11.12.2012 г.   
Често санкционираме болници - не знаят Закона за обществените поръчки
„Кандидатът за шеф на „Пирогов" ще пише концепции” 
„Заради бавните експертизи и отводи на лекари делата по медицински казуси се точат” 
„Не е редно екипите на „Спешна помощ" да носят болните”   

CV
 
• Родена на 8 октом­ври 1978 г. в Дулово 
• От март 2012 г. е ми­нистър на здравеопазва­нето, преди това е била председател на парла­ментарната здравна ко­мисия 
• Преди да бъде из­брана за депутат, е рабо­тила като юрисконсулт в МБАЛ - Русе, от 2007 до 2009 г. 
• Била е и общински съветник, а също и член на комисия по законност и сигурност в Русе 
• Има магистърски степени по право, политология и дипломация, а също и по европейска ин­теграция 
• Омъжена, с един син       

- Г-жо Атанасова, усиле­но се говори за връщане на стария режим на пушене в заведенията, а в неделя за това спомена и премиерът.
 
- Няма да подкрепя при никакви условия връщане на стария режим на тютю­нопушене на закрито. На­родното събрание следва да прецени всички доводи и да вземе решение, но аз ка­то здравен министър няма да подкрепя такова нещо. Според мен здравната ко­мисия в парламента също не би застанала зад връща­не на стария начин на дей­ствие на Закона за здраве­то. Не следва да бъдат про­тивопоставяни бизнесът и здравето и да се коменти­рат загубите на заведения­та вследствие забраната. 
- „Пирогов" е още без директор. Каква е проце­дурата за избор на нов? 
- Изборът ще бъде на­правен след конкурс. Не очаквайте просто да бъде назначен някой, посочен от   министъра.   Изисква­нията са две - участниците да представят концепция за развитие на лечебното за­ведение и да се проведе раз­говор на комисията с кан­дидата. Много рано е да се каже колко ще бъдат кан­дидатите. Задължително е те да имат висше медицин­ско или икономическо образование, както и да притежават    специалност здравен мениджмънт. Важното е, че болницата работи нормално и там няма напрежение 
- Как контролира Инс­пекторатът на здравното министерство? Как се про­веряват болниците? 
- Контролът, който упражнява инспектора­тът, е постоянен и основни­ят му фокус е насочен към финансовата дисциплина и спазването на законовите изисквания. Проверяват се обществените поръчки, всички договорни отноше­ния и дарения. Това не се прави избирателно или епизодично. През 2012 г. планът за контролната дейност е изпълнен на 300% в сравнение с преди. В МЗ имаме цялостната картина за начина на израз­ходване на финансовите средства. Агенция „Меди­цински одит" пък контро­лира съответствието на медицинските стандарти на лечебните заведения и качеството на оказваната в тях помощ. 
- Хората имаха големи очаквания към одита, но сякаш се разочароваха... 
- Това е единственият държавен   орган, който следи за качеството на медицинската дейност. В мо­мента се подготвя проек­тът на Закона за правата и задълженията на пациен­та, който ще регламентира както дейността на лекарите, така и на лекуваните. Многократно е поставян въпрос, когато медицин­ският одит се произнесе по определен случай, дали не трябва и някой друг ек­спертен орган да следи за качеството и нивото на съ­дебномедицинските ек­спертизи. Известни са ре­дица случаи на отводи на лекари по съдебни дела. Хората обаче са в правото си да настояват за справед­ливост и бързина на проце­са. Сега заради бавните ек­спертизи делата се точат. 
- Как приключват про­верките на инспектората? 
- След края на проверка­та инспекторатът ми из­праща доклад, който съ­държа препоръки и кон­статации. В него се посочва срок за извършване на про­мени. Дирекция   „Вътре­шен одит" на МЗ също има контролни функции, но те са свързани предимно с оценка на системи за фи­нансово управление и кон­трол, спазването на вътрешните процедури в ми­нистерството, структури и звена - разпоредители със средства на ЕС, както и второстепенните разпоре­дители с бюджетни креди­ти към МЗ. Сблъскваме се най-често с непознаване на Закона за обществените поръчки и наредбата към него, случаи на неправил­ното им прилагане. В момента обмисляме създаване на ефективна система на контрол за разходването на сред­ствата за нуждите на всич­ки лечебни заведения, ка­то ще им зададем параме­три, от които те да се ръко­водят. Това ще бъде своео­бразна система за управление на качеството, която дава рамката. 
- Дали пък някъде умишлено „не познават" Закона за обществените поръчки? 
- Дали има умисъл при определени действия, не може да бъде казано от министъра или инспекто­рата. Ние проследяваме констатациите на прове­ряващите, които често съвпадат с тези на други ин­ституции, които правят проверки след нас - такива са НАП или Агенцията за държавна финансова инс­пекция. Има ли съмнения, че законът е погазен умишлено, материалите се изпращат до прокурату­рата. 
- Какво ново да чакаме през 2013 г.? 
- Финансовата рамка за здравеопазването през 2013 г. е 3,4 млрд. лв. и това безспорно е най-големият бюджет за здравеопазване досега. Повечето средства са в НЗОК, докато в МЗ са 300 млн. През 2012 г. бю­джетът на МЗ беше 368 млн. лв. Сега средствата се намаляват заради реше­нието на Конституцион­ния съд, че е незаконосъ­образно прехвърлянето на средства с трансфери към МЗ. Дейностите, които от 1 януари се прехвърлят към НЗОК, са асистираната репродукция, интензив­ното лечение, ваксинопрофилактиката, диспан­серизацията на болните с психични и кожно-венерически заболявания, високоспециализираните ме­дицински дейности – ПЕТ скенер и роботизираната хирургия, реплантацията на тъкани. При нас остават фондът за лечение на деца, спеш­ната помощ, грижите за болните от туберкулоза и СПИН, стационарното ле­чение на психично болни­те, кръвните центрове, ек­спертизата от ТЕЛК, ме­дицинските услуги и отди­хът на ветераните от вой­ната, военнопострадалите и военноинвалидите, психосоциалните програми, националният раков реги­стър. 
- Лекарският съюз се възмути, че с пари от здравни вноски се плащат грижи за неосигурени. 
- В бюджета на МЗ и на социалното министерство има средства, които се превеждат целево на каса­та за интензивно лечение на всички неосигурени па­циенти. Догодина поема­ме разходите за неосигурените родилки, за диспан­серизираните с психични и кожни заболявания. 
- Много проблеми се на­трупаха и в спешната по­мощ... 
- Спешната помощ е възел от проблеми, които решаваме един по един Заплатите на работе­щите бяха увеличени с 18% от 1 юни. На първо четене вече са приети промени в Наказателния кодекс, които дават спе­циална защита на медици­те срещу агресия. Има и проблем с кадрите, той е заради непривлекателна­та и тежка работа. Дадох­ме възможност на всички работещи там да специа­лизират каквото желаят, което е много добър сти­мул за младите. От 8 ок­томври стартира обуче­ние на всички 6500 рабо­тещи в системата на спеш­ната помощ с европейско финансиране. Всички обучителни модули се провеждат в " Пирогов", в т.ч. и практическо обуче­ние за  овладяване на спешни състояния с по­мощта на специални ма­некени, симулиращи чо­вешки функции. Пациен­тите пък са недоволни, че чакат дълго линейките. С кмета на София Йорданка Фандъкова открихме из­несени бази на столична­та „Спешна помощ" в че­тири квартала. 
- „24 часа" писа наско­ро, че няма кой да носи болните от жилището до линейката. Може ли да се реши този проблем? 
- Екипите често пома­гат в такива случаи, но по­някога   се   включват   и близки, съседи. Тя включ­ват лекар, шофьор и се­стра или фелдшер. Трябва да се има предвид, че ме­дицинските екипи не са хора, които носят пациен­ти, а им оказват медицинс­ка помощ. Смятам, че не е редно да изискваме от тях да пренасят болните, въ­преки че те често го прав­ят.    

Сподели в: