Върни се горе

Започна изграждането на електронна информационна система на медицинската експертиза. По този начин ще се повиши контрола в системата и ще се улесни проследяването на документите за пациентите, които са кандидатствали в ТЕЛК. Финансирането на системата ще се осъществи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, проект BG051PO001-6.2.12 „Единна информационна система на медицинската експертиза в България”. Стойността на проекта е 798 хил. лв., а бенефициент е НЕЛК.

Изграждането на електронната информационна система трябва да завърши до края на 2012 г. В нея ще бъдат интегрирани Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), Регионалните картотеки за медицински експертиза (РКМЕ) и Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК). По този начин ще има връзка между данните на всички структури и ще се създаде централизиран регистър на гражданите, преминали през ТЕЛК. Това ще даде възможност на пациентите да наблюдават през итернет докъде е стигнало придвижването на документите им за медицинска експертиза. Проектът за изграждане на електронната система предвижда да има връзка и с други заинтересовани институции като НОИ, НЗОК, МТСП и др. Така ще се осъществява по-ефективен контрол, както над дейността на съставите на ТЕЛК и НЕЛК, така и върху финансовите ресурси на НЗОК, които се изразходват за медицински прегледи при освидетелстването в ТЕЛК, и на средствата на НОИ и МТСП, които се дават при отпускането на различни социални придобивки и пенсии за инвалидност. Успоредно с изграждането на регистъра ще се обучат 360 лекари и 250 немедицински лица от системата на медицинската експертиза.

Електронизирането на здравната система е един от приоритетите на МЗ. Със средства по ОП „Развитие на човешките ресурси” ще се финансира изграждането на следните електронни услуги:

- Интегрирана електронна здравна система

МЗ получи 9.7 млн. лв. за изграждането на интегрирана информационна система в здравеопазването. Средствата се предоставят от ЕСФ по схема "Национална здравно-информационна система" на ОП „Развитие на човешките ресурси”, а срокът за реализирането на проекта е 27 месеца. С изграждането на информационната система МЗ има за цел да подобри ефективността и управлението на здравеопазването, а оттам и качеството на предлаганите медицински услуги. Интегрираната информационна система ще дава възможност за по-добър контрол на процесите в здравеопазването чрез обмен на информация в реално време. Чрез нея ще се събират данни за оказаните здравни услуги в страната, броя преминали пациенти, разходите за диагностика и лечение, извършваните скринингови програми. По този начин всеки един медицински преглед или операция ще бъдат отчитани в момента на извършването им. Част от нея е изграждането на електронна рецепта, електронно досие на пациента, което ще залегне и в основата на електронната здравна карта. Освен това електронната система ще свърже информационните системи на НЗОК, НЕЛК, НАП и др. По време на проекта да ползват системата ще бъдат обучени и 1000 здравни служители и 7000 доставчици на здравни услуги.

- Регистър на трансфузионната хематологията

МЗ получи 550 хил. лв. за изграждането на Национална система по трансфузионна хематология. Информационната система ще свърже Националния център по трансфузионна хематология с четирите регионални центъра, 23-те отделения по трансфузионна хематология и 38-те лаборатории към многопрофилни болници. В нея ще постъпва информация в реално време за наличието и постъпилата кръв от дарители. Това ще даде възможност да се намали брака на кръв, както и риска от инфектирането й.

- Информационна система за онкологичните заболявания

Тази система ще подпомага ранното откриване на онкологични заболявания и се разработва по проекта „Спри и се прегледай”. В нея ще фигурират всички лечебни заведения, които се занимават с тази дейност, както и пациентите, които ще бъдат поканени за скринингов преглед. Така ще се отсяват рисковите групи и ще се увеличи възможността за откриване на ракови заболявания на ранен етап. които ще се приканват на профилактични прегледи. Регистърът трябва да стартира през 2012 г.

- Регистър по акредитацията на лечебните заведения и обучението на медицинския персонал

 

Регистър на медицински изделия – изграждането му ще струва около 150 хил. лв. В него ще се регисрират всички медицински изделия, заплащани с публични средства. Регистърът ще бъде публичен и ще стои на сайта на ИАЛ. С този проект ще се повиши обществената информираност и ще се подпомогне възможността за контрол при разходването на средствата за медицински изделия. Ще се постигне прозрачност на процесите и избягване на злоупотреби при заплащането на медицинските изделия с обществени средства.

Сподели в: