Върни се горе

На 16.01.2013 г. в рамките на проект: BG161PO001/1.1-08/2010/009 „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център “Света Марина” Варна“, част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването, беше доставен поредния медицински апарат. Компютърния томограф-симулатор е част от комплексната доставка на медицинска апаратура по проекта.
Започнал е монтажът и предстоят инсталация, настройка и узаконяване от специализираните държавни контролни органи и Агенция за ядрено регулиране и пускане в експлоатация.

Общата стойност на ПРОЕКТ BG161PO001/1.1-08/2010/009 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОНКОЛОГИЧЕН И ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР “СВЕТА МАРИНА” ВАРНА е 18 759 215, 31 с ДДС. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет на Република България.

Цялостното приключване на проекта е предвидено за месец август 2015 г.


Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: