Върни се горе

    Днес в Министерството на здравеопазването беше проведена поредната публична процедура за провеждане на обществена поръчка. Отворени подадените офертите на участниците в процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, въвеждане в експлоатация, гаранционно и следгаранционно обслужване на лъчетерапевтична апаратура за нуждите на СБАЛ по Онкология ЕАД, гр. София и УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД – Варна”. Прогнозната стойност на поръчката е 26 169 196 лв. Процедурата е за доставка на 4 броя линейни ускорители, 2 броя компютър-томографски симулатори, 1 магнитно-резонансен томограф, 2 броя планиращи системи за лъчелечение, 2 броя локални мрежи за обмен на лъчетерапевтична информация, 2 комплекта дозиметрична апаратура и 2 комплекта устройства за имобилизация на пациентите. За днешната процедура бяха подадени и отворени 12 оферти. Днешната процедура е седмата от обявените осем процедури по изпълнението на Средносрочната рамкова инвестиционна програма /СРИП/ на МЗ. На всички проведени до този момент процедури бяха поканени представители на медиите. 
    Средносрочната инвестиционна програма на МЗ се реализира по Оперативна програма “Регионално развитие” (2007-2013), по която МЗ е бенефициент по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”. Една от целите на програмата е да се модернизира и обнови инфраструктурата на 10 лечебни заведения с над 51% държавно участие и 3 болници с национално значение. Чрез реализацията на СРИП ще се внедрят иновативни технологии и медицинско оборудване за ранна диагностика и лечение на онкологично болни, които ще подобрят достъпа и качеството на здравните грижи за населението в целевите райони.

Сподели в: