Върни се горе

В МБАЛ Бургас АД в изпълнение на Проект BG161РО001/1.1-08/2010/013 „Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на МБАЛ Бургас АД“ бяха доставени апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI–EQUIPMENT); ендоскопска апаратура (видеоколоноскоп и видеогастроскоп) и ендоскопска апаратура (бронхоскоп)

Проектът е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., с общ бюджет 148 млн. лв. и с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Общата стойност на проект BG161РО001/1.1-08/2010/013 „Регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания на територията на МБАЛ Бургас АД“ е 4 778 081,02 лв. с ДДС,  Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (4 746 827, 71 лв.) и от държавния бюджет на Република България.

Основни компоненти при реализация на проекта са доставка на медицинска апаратура и изпълнение на строително-монтажни работи.

Към момента строително-монтажните дейности по проекта са приключили.

На 11 декември т.г. в „МБАЛ Бургас“ АД бяха доставени Апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI–EQUIPMENT); Ендоскопска апаратура /видеоколоноскоп и видеогастроскоп/ и Ендоскопска апаратура /бронхоскоп/. Монтажът на същите предстои.

В рамките на проекта вече е закупена, доставена и монтирана следната медицинска апаратура: Дигитална ехографска система; Дигитален скопичен-графичен рентгенов апарат; 16 срезов Многодетекторен Компютърен томограф; Система за архивиране и разпространение на образи (PACS).

Цялостното приключване на проекта е предвидено за месец юни 2014 г.


Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалната позиция на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сподели в: