Върни се горе


       Във връзка с разпространеното писмо до второстопенните бюджетни разпоредители на Министерство на здравеопазването заявяваме, че изисканата информация за евентуални съкращения не засяга заетите с лечебна дейност в тези структури. С писмото се изисква информация за възможността за оптимизиране и преструктуриране на общата администрация.
      Поставените кратки срокове за отговор са във връзка с поетите от МС ангажименти за съкращения в административния апарат до края на август.
     В МЗ е създадена работна група, която да обобщи представената информация за незаетите щатни бройки и да изготви предложение до МС за оптимизиране на общата численост на работещите в системата на здравеопазването. МЗ не желае централизирано да бъдат взети решения, които ще са в ущърб на съответните звена. МЗ разполага с информация, предоставена от структурите за над 700 незаети места в системата.
 
     Разпратеното от Главния секретар писмо не е разбрано правилно от социалните партньори, още повече не отговарят на истината твърдения за съкращения в държавните болници.
Сподели в: