Върни се горе

На 26.08.2013 г., в централния новинарския блок на БТВ беше излъчен репортаж, в който се твърди, че лице с установена диагноза Хепатит Б е дарявало редовно кръв в различни части на страната и никой не го е информирал за заболяването му. Освен това, некоректно и без всякакви доказателства се намеква, че вероятно кръвта се използва за преливане на нуждаещи се пациенти. Местата на даряване, които се споменават са Бургас, РЦТХ-Варна и НЦТХ – София (в РЦТХ- Плевен се изясни, че лицето само е спряло даряването, т.е. не е дарило кръв там).

В тази връзка, Министерство на здравеопазването разпореди проверка в Националния център по трансфузионна хематология /НЦТХ/ и информира Дирекция „Контрол на трансфузионната система“ към Изпълнителната агенция по лекарствата /ИАЛ/. Двете институции извършиха инспекция по наличната документация за кръводаряването в НЦТХ- София. На 09.05.2013 г.  Христо, който е на 23 години, доброволно е дарил кръв в НЦТХ-София, като в декларацията си не е съобщил за минали заболявания. Отбелязал е само предишно кръводаряване в Бургас през 2012 г., както и името на личния си лекар в Червен бряг. Твърденията за кръводаряване в РЦТХ-Варна не се потвърдиха. 

Резултатът от справката за пет години назад /по имена на дарителя и кръвна група за записани дарявания на кръв от него в регистрите, водени в центровете по трансфузионна хематология/ показа, че има още едно кръводаряване през месец юли 2012 г. в Отделението по трансфузионна хематология към „МБАЛ-Бургас“ АД, а изследванията за трансмисивни заболявания са извършени в РЦТХ- Стара Загора. Справка от Центъра по хематология в Стара Загора сочи, че е била налице друга причина ( не хепатит Б) за унищожаване на дарената единица кръв. От приложената документация става ясно, че дарената от Христо на 20.07.2012 г. единица кръв е била отстранена и предложена за брак, съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата № 8/2007 г. за условията за изтегляне от употреба, унищожаване или предоставяне за учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки. Унищожена е с Разрешение № РД 07-167/11.10.2012 г. от МЗ. Проверката в базата данни, която Дирекция „Контрол на трансфузионната система“ към ИАЛ води за унищожените единици кръв потвърди, че има издадена министерска заповед за бракуване на кръвта. При спазване изискванията на Наредба № 21/2005г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести, за случая е уведомен специализирания център в гр. Бургас. При сравняване на адреса на Христо от последното кръводаряване в НЦТХ– София и този, посочен в декларацията се установи, че адресът е различен от посочения в Бургас. По тази причина органите, които е трябвало да уведомят младия човек в изпълнение на Наредба № 21 за случая, не са успели да го издирят. 

На 09.05.2013 г. Христо е дарил кръв за втори път - в НЦТХ – София. Изследванията отново са показали наличието на причини за унищожаване на единицата дарена кръв, във връзка с което самият Христо споделя в репортажа за констатирана положителна проба за хепатит Б. Това е наложило отстраняване на дарената единица кръв и предлагането й за бракуване. Съгласно чл. 6 и чл. 15 от Наредба № 21/2005 г. е уведомен личният лекар на дарителя чрез писмо с обратна разписка и е изпратено Бързо известие в РЗИ-Плевен.

По информация от РЗИ-Плевен, избраният от Христо личен лекар е получил на 10.05.13 г. уведомително писмо от НЦТХ-София, че лицето е носител на хепатит Б а на 14.05.13 г. лично го е информирал и насочил за изследвания и хоспитализация. По собствено желание пациентът е приет за лечение в „МБАЛ-Св. Ив. Рилски“ ЕАД, назначена му е антивирусна терапия с протокол от НЗОК. Състоянието му се проследява от общопрактикуващия лекар.

От гореизложеното става ясно, че дарената от Христо кръв е била диагностицирана като заразена с трансмисивна инфекция и унищожена съгласно разпоредбите на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и наредбите към него. И при двете кръводарявания са изпълнени изискванията на Наредба № 21/2005г. за уведомяване на диагностицирано инфекциозно заболяване. При адекватно посочени адрес и личен лекар, Христо е могъл да бъде информиран своевременно, че е налице заболяване и да започне веднага необходимото лечение.

Документацията за резултатите от диагностиката на кръвта, съобщаването на резултатите и унищожаването на кръвта е на разположение в Центровете по трансфузионна хематология.
В заключение, проведеният от младежа „тест” за годността на трансфузионната система показва, че Центровете по трансфузионна хематология в страната извършват прецизна диагностика на дарената кръв, с унифицирани съвременни методи и реагенти, с високоотговорен специализиран персонал и може да се допусне даряване на кръв от вирусоносители (ако те са недобросъвестни или неинформирани), но не може да се допусне заразена кръв да излезе от центъра и да се прелее. По силата на действащата нормативна уредба подробните изследвания на единиците дарена кръв се извършват след даряването, а не преди това. Те предшестват преработката на кръвта за евентуалното й по-нататъшно преливане на нуждаещите се пациенти. Всяко действие по отношение на единицата кръв се документира прецизно под нейния номер, а сателитни проби от нея се оставят на продължително съхранение.

Трансфузионната хематология е медицинската специалност, свързана с изключително подробни нормативни изисквания , които регламентират всяка „стъпка” от дейностите по вземането на кръвта, диагностиката, обработването, съхраняването и експедирането до преливането й на пациентите. В трансфузионната система работят малко медицински специалисти, но те са изключително съзнателни в своята високо отговорна работа и заслужават уважение и признателност за сигурността и качеството на кръвта, които осигуряват за кръводарители и пациенти.

Министерство на здравеопазването счита, че излъчването на подобни „скандални” репортажи от водещи български медии не е от полза за изграждането на трайно позитивно отношение към кръводаряването и не помага за успешно преодоляване на ситуацията в България, свързана с постоянен недостиг на кръв и кръвни продукти.

Министерство на здравеопазването напомня, че кръводаряването е хуманен, безвъзмезден акт на милосърдие и човешка солидарност към всеки, който страда от тежко заболяване или е пострадал при инцидент.

Сподели в: