Върни се горе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министърът на здравеопазването, в качеството му на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване" (ЦОПСЗ), продължава тестването на Електронната система, като в периода от 13.11.2018 г. до 21.11.2018 г. ще се проведат тестове на мини- процедурите в Електронната система, провеждани от Лечебните заведения- Възложители.

Въз основа на събраните заявки по тестова покана на ЦОПСЗ с наименование: "Втора тестова покана за събиране на заявки на прогнозни количества лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България", Министерството на здравеопазването проведе 2 тестови процедури, в които участваха регистрирани в системата търговци на едро на лекарствени продукти. Тестовите процедури приключиха със сключване на рамкови споразумения по тях. Тестовите мини-процедури, ще бъдат проведени по тези рамкови споразумения, като начинът на организация и провеждане на мини-процедурите, през Електронната система е подробно описан в Ръководството на потребителя (лечебни заведения).

Етапът, от който продължава тестовата процедура е отправяне на покана за вътрешен конкурентен избор/ допълване на оферта (видът процедура е различен в зависимост от това дали рамковото споразумение е сключено с един или повече изпълнители).

Индикативният график, за провеждането на тестовете е следният:

В периода 13-14.11.2018 г. да бъде тестван процеса по създаване на покана по рамково споразумение от страна на лечебните заведения.

Поканите за подаване на оферти от участниците по конкретно рамково споразумение да бъдат със срок от 09:00 часа на 15.11.2018 г. до 10:00 часа на 19.11.2018 г.

Периодът за оценка на получените предложения да бъде организиран от 10:30 часа на 19.11.2018 г. до края на деня на 20.11.2018 г. В този период може да задавате въпроси на участниците в процедурите, да изисквате допълнителни документи и др.

При тестова процедура за вътрешен конкурентен избор (в случаите на рамкови споразумения с повече от един участник), след първоначалната оценка, всяко лечебно заведение следва да проведе Електронен търг за определяне на изпълнител по конкретен договор и да сключи договор с избрания за изпълнител участник. Електронният търг и сключването на договор, следва да бъде организирано в рамките на 1 ден на 21.11.2018 г.

При тестовата процедура по допълване на офертата, след първоначалната оценка се преминава към определяне на изпълнител по конкретен договор и се сключва договор с единствения участник, без да се провежда електронен търг.

Адресът, на който се провеждат тестовите процедури е следният:

https://cop.mh.government.bg/

За целите на тестовата процедура, приложено Ви представяме актуализирани Ръководство на потребителя (лечебни заведения) и Ръководство на потребителя (търговци). Информация за стартиране на тестовата процедура, ще бъде публикувана и на интернет страницата на Министерството на здравеопазването в рубриката „Новини“.

Лица за контакти:

За въпроси свързани с процедурите по провеждане на обществени поръчки можете да се обаждате на тел. 02/9301314; 02/9301350; 02/9301466; 02/9301148 или да пишете на следните електронни адреси: rstavreva@mh.government.bg, vmitkova@mh.government.bg

За технически проблеми и проблеми с регистрацията в Електронната система, можете да се обаждате на тел. 02/9301274 или да пишете на следните електронни адреси: lmarinova@mh.government.bg, enaydenova@mh.government.bg

Приложение:

1. Актуализирано Ръководство на потребителя (лечебни заведения).

2. Актуализирано Ръководство на потребителя (търговци).

Сподели в: