Върни се горе

На 26 юни 2012 г. в Министерство на здравеопазването се проведе семинар на тема „Обучение на обучители“ по проект SEE EoI/A/788/4.1/X „Правителствена социална отговорност: Иновативен подход на качество в правителствените действия и резултати, Модел G.S.R ”. В него взеха участие представители от Регионални здравни инспекции в София, София област, Перник и Благоевград. Проектът е финансиран по Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013. Събитието е в изпълнение на Работен пакет 6 – Пилотно приложение на G.S.R механизма – Опериране на G.S.R мрежата: Повишаване на капацитета, провеждане на G.S.R консултативни процеси и прилагане на пилотен план за действие. Участващите в семинара експерти преминаха теоретическо и практическо обучение и след попълване на въпросници за оценка на придобитите знания, бяха сертифицирани за обучители по правителствена социална отговорност. 

На срещата беше представена Концепцията на правителствена социална отговорност (ПСО), целите и принципите за прилагане на механизмите на ПСО. Бяха набелязани основните насоки за изготвяне на план за действие на регионално ниво.

В рамките на семинара експерти от Министерство на труда и социалната политика представиха Стратегията за корпоративна социална отговорност /КСО/, както и изпълнението на първия годишен план за прилагане на Стратегията и партньорството с други организации. Чрез Стратегията правителството представя активната позиция на държавата, като в резултат на съвместните усилия се очаква в средносрочен план тя да допринесе за успешно посрещане и преодоляване на предизвикателствата, свързани с последствията от световната финансова и икономическа криза, а в по-дългосрочна перспектива - за постигане напредък за повишаване качеството на живот и благосъстоянието на българските граждани чрез осигуряване на устойчиво икономическо развитие на страната.

Сподели в: