Върни се горе

    От днес проектът за изменение и допълнение на Наредба № 34  от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването е публикуван за 14-дневно обществено обсъждане на интернет страницата на Министерство на здравеопазването. С измененията се дава възможност на лекарите, работещи в центровете за спешна медицинска помощ, да се зачисляват за специализация по техен избор по всички специалности и видове места целогодишно. По този начин се създава допълнителен стимул за работа в системата на спешна помощ и се дава възможност за заемане на вакантните места от лекари. 
    С предлагания проект се диференцират и видовете места за специализанти според източника на финансиране на обучението. Предвижда се обучението на местата, финансирани от друг източник, да се осигурява със средства от европейски проекти и програми, включително и под формата на стипендии. 
    С промените се дава възможност на висшите училища да приемат чужденци на свободните места, останали след провеждане на конкурсите. Определят се и допълнителни места за чужденци в размер на 10 на сто от общия брой на всички места за специализанти. 
    Срокът за утвърждаване на местата за специализанти се променя на 15 ноември на текущата календарна година. В проектът се предвижда програмите за придобиване на специалност да бъдат актуализирани на всеки три години. Чрез обучението по тях ще се овладяват основни медицински умения на базово ниво по високоспециализирани дейности. 
   Учебните програми за придобиване на професионална квалификация за високоспециализирани дейности, които са с продължителност над 1 година и се разработват от националните консултанти, ще се утвърждават от ректорите на висшите училища, а не както досега от министъра на здравеопазването. Това се предлага с оглед намаляване на свръхрегулацията от страна на министерството. 
    С измененията се дава възможност при наличие на обективни причини да бъде променяно лечебното или здравното заведение, в което работят специалистите, обучавани със средства на държавата, след завършване на обучението.

Сподели в: