Върни се горе

От 4 юни 2010 г. стартира процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в големи предприятия” по Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013г.”

Управляващ орган е Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, а междинно звено е Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Обявената процедура за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Съгласно изискванията за кандидатстване, проекти могат да подават големите нефинансови предприятия, каквито са и големите частни болници.

По процедурата за подбор на проекти кандидатите участват индивидуално, а не съвместно с партньорски или други организации.
Специфичните критерии за допустимост на кандидатите включват: минимум 3 приключени финансови години (2007, 2008 и 2009г.), и реализирани нетни приходи от дейността за последната финансова година минимум 5 000 000 лева.

Основни допустими дейности, които могат да получат подкрепа и финансиране са:

  • Закупуване и въвеждане в експлоатация на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, пряко свързани с производствения процес и неговото управление, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за работа с компютърните приложения, посочени по-долу;
  • Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи -софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти, права по патенти, лицензи, „ноу-хау” или непатентовани технически познания и др.

Основната цел на проектите е разширяване на дейността на предприятието, диверсификация на продуктите или услугите и постигане на фундаментална промяна на цялостния производствен процес.

Изрично е изискването за внедряване на нов за кандидата продукт, процес, услуга или технология, които са на пазара не повече от 2 години преди обявяване на процедурата.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 58 674 900 лева.

За всеки индивидуален проект важат следните изисквания за минимален и максимален размер:

  • Минимален размер на безвъмездната финансова помощ: 1 000 000 (един милион) лева.
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 4 000 000 (четири милиона) лева.


Максимално допустимата продължителност на индивидуален проект е 24 месеца от влизането в сила на договора за безвъзмездна помощ.

Не по-малко от 50 % от стойността на общите допустими разходи по проекта трябва да бъде финансирана чрез собствени средства на кандидата или от източници, които изключват всякаква публична подкрепа.
Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.” – Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и средните предприятия в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, София и Стара Загора.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 7 септември 2010 г., 16.00 часа.

Повече информация за процедурата може да намерите на интернет страницата на оперативната програма на адрес http://www.opcompetitiveness.bg/bg/index.html, където е публикуван целия пакет документи и насоки за кандидатстване.

Сподели в: