Върни се горе

Министерство на здравеопазването активно участва в националните и международни инициативи в сферата на интеграция на ромите в България. Това заяви министърът на здравеопазването д-р Стефан Константинов по повод Международния ден на ромите – 8 април. Основен приоритет в това отношение е осигуряването на равен достъп до здравни услуги за вички граждани в страната независимо от техния пол, възраст, етническа и социална принадлежност.

През последните години усилията на министерството са фокусирани най-вече върху провеждане на превантивна здравна политика. През 2010 г. в осем области на страната са извършени над 25 000 прегледа и изследвания с подвижните терапевтични, педиатрични и гинекологични кабинета, с клиничните лаборатории, ехографи, мамографи и флуорографи. В резултат на това при 7000 души са диагностицирани заболявания или са установени отклонения в лабораторните изследвания. Те са насочени към съответните лечебни заведения.

Изключително голям успех за МЗ е създаването на 105 здравни медиатори в 58 общини. Те подпомагат както населението в кварталите с ромско население, така и медицинските специалисти, които го обслужват. Ползата от тяхната работа пролича много добре при извънредната имунизация за морбили през миналата година. Благодарение на тях бяха имунизирани 188 000 души. В рамките на предстоящата Европейска имунизационна седмица ще бъде проведена друга извънредна имунизационна кампания. Тя ще е срещу полиомиелит и ще обхване всички деца от 1 до 7 години с нередовен имунизационен статус.  Медиаторите са неоценим помощник и при изграждането на здравна култура у младите хора, бъдещите майки и населението в ромските махали.

В работата си сред ромите Министерство на здравеопазването разчита много и на неправителствените организации. Тяхната роля е изключително голяма при осигуряване на равнопоставен достъп до превенция, диагностика и лечение на болести като СПИН и туберкулоза и реализирането на Националните програми за ХИВ/СПИН и туберкулоза. С безвъзмездната помощ от Глобалния фонд е изградена мрежа от ромски неправителствени организации и 8 здравно-социални центрове в ромски квартали. Предоставят се безплатни услуги като консултиране за безопасно сексуално поведение, изследване за ХИВ/СПИН, скриниране за риск от туберкулоза, безплатно лечение и продължаващо наблюдение от съвместни екипи от ромски сътрудници и медицински персонал. През 2010 г. в 303 места са консултирани над 25 000 роми, над 5 хил. души са оценени като рискови за туберкулоза. През 2010 г. са достигнати над 27 000 лица с превантивни услуги за СПИН, а 8 382 лица са изследвани за ХИВ.

Занапред МЗ ще продължи усилията си за осигуряване на равен достъп до здравни услуги. Предстои да се обучат студенти по медицина, както и медицински специалисти как по-добре да работят с етнически общности, също така да се разшири мрежата от здравни медиатори. Усилията на МЗ ще  са насочени и към осигуряване на финансиране за извършването на скринингови и превантивни здравни програми, разширяване на мрежата на здравно-социалните центрове и периодично проучване на здравния статус на ромското население.

 

Сподели в: