Върни се горе

Във връзка с публикации  в  медиите относно намаление на парите, превеждани от МЗ на лечебните заведения за гарантиране на хемодиализата, психиатричната помощ, както  и спешната помощ, МЗ заявява следното:

 

            Нямат основание твърденията, че МЗ планира намаляване на размера на средствата на болниците за осигуряване на хемодиализата и психиатричната помощ. Тези дейности са приоритетни в политиката на МЗ и са гарантирани от държавата.

Средствата за хемодиализа и психиатрична помощ се запазват в досегашния им размер. Изплатените за м. юли 2010 г. на лечебните заведения средства за извършване на посочените дейности, са авансово плащане и на болниците ще бъде доплатено на база на отчетите им за осъществената дейност.

Не се променят и средствата за интензивните отделения в болниците и за ТЕЛК.

 

Относно публикациите за намаление на парите от Министерство на здравеопазването за спешната помощ с 50%, е необходимо да се посочи следното:

            Съгласно Методиката за реда за субсидиране на преобразуваните държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ и лечебните заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие в капитала през 2010г., Министерството на здравеопазването субсидира лечебните заведения за извършените от тях дейности за оценка на здравословното състояние и поставяне на индикации за спешно състояние на пациентите, които не са хоспитализирани в същата болница, за извършени хемодиализни процедури, за стационарна психиатрична помощ и др.

            Действително за м. юли 2010г. Министерство на здравеопазването е превело 50% от субсидията за лечебните заведения  по Методиката за финансиране .

            Следва да се има предвид, че по отношение на спешната помощ е намалена не субсидията за Центровете за спешна медицинска помощ, а за спешните отделения към болниците.      

            Съгласно Методиката, Министерство на здравеопазването заплаща на 48 лечебни заведения за болнична помощ за оценка на здравословното състояние и поставена  индикация за спешно състояние, на база брой пациенти преминали през спешното отделение, на които е извършена тази оценка, и които не са хоспитализирани в същата болница .

            Анализът  на данните показва завишаване броя на преминалите пациенти през Спешните отделения, като много висок е относителният дял на самонасочилите се пациенти (вкл. насочени от лекар в извънболничната помощ) – около 83%. В  същото време приведените пациенти с транспорт от ЦСМП е едва 17%. Голяма част от пациентите в спешните отделения са обслужени не по повод спешност, а по повод остра вирусна инфекция, остър конюнктивит, ухапване от инсекти, порезни рани  и т.н. – все случаи, които е следвало да бъдат диагностицирани и обслужени от лекарите в структурите на извънболничната медицинска помощ. Т.е. осъществява се значителна по обем дейност, която не е в обсега на Спешно отделение и не следва да бъде отчитана и субсидирана от МЗ по Методиката, но е отчетена и заплатена. 

            Незначителен е процентът на действително спешните случаи с диагноза Остър миокарден инфаркт, Инсулт, Черепно-мозъчни травми, фрактури и др. Освен това ,значителна част от пациентите, преминали през спешните отделения на болниците са здравно-неосигурени лица, които могат да получат медицинска помощ само при презумпция за спешност в ЦСМП или в спешните отделения на болниците.

            Изводът е, че относителният дял на пациентите без индикация за състояния, пряко заплашващи живота им, значително превишава тези с индикации за спешност. Средно 30 % от преминалите пациенти през спешно отделение са хоспитализирани в същата болница по КП,  т. е. отчетени са като преминали през Спешно отделение и преминали по Клинични пътеки. По този начин за един пациент  е  получено  двойно финансиране (от МЗ и НЗОК),  като същевременно този брой е значително по-голям през първото полугодие на 2010 г. в сравнение със същия период на 2009 г.

            Една от причините за намаленото субсидиране от Министерството на здравеопазването е  не само  намаления бюджет на Министерството с над 130 млн. лв., но и значително увеличаване на оказаната медицинска помощ над прогнозите и заложения бюджет. Обстоятелството, че от НЗОК въведоха делегирани бюджети за болниците, доведе до търсене на възможности от страна на ръководствата на болниците за увеличени финансови постъпления чрез субсидията от МЗ. Наблюдава се съществено увеличение на приходите от МЗ за първото полугодие на 2010г. в сравнение с 2009 г., отпуснати съгласно Методиката. Тази тенденция  е в резултат на увеличения брой пациенти, на които е извършена оценка на здравословното състояние в Спешно отделение, като е поставена индикация за спешно състояние и не са хоспитализирани в болницата. Голяма част от тези приходи са формирани  за сметка на пациенти, които са преминали през спешните отделения без нужда от диагностично уточняване и извършване на медико-диагностични изследвания и за които не се налага разход на консумативи от лечебното заведение. Констатирани са отчетени и заплатени  дейности за пациенти, преминали двукратно през Спешно отделение  в рамките на едно дежурство (като два различни случая) и за пациенти, на които са извършени манипулации по тяхно желание.

            С оглед гореизложеното, Министерството на здравеопазването ще предприеме необходимите действия за оптимизиране и актуализиране на нормативната база, уреждаща дейността по оказване на спешна медицинска помощ в лечебните заведения за болнична помощ, вкл. и на структурата, организацията и дейността на Спешните отделения чрез разработване на клинични протоколи и диагностично-терапевтични алгоритми , които следва да бъдат извършени за оценка на спешността на състоянието на пациента. Тяхното изпълнение трябва да гарантира  качеството на медицинската дейност и да е основание за заплащане  по Методиката за финансиране на Министерство на здравеопазването. Ще бъдат предприети мерки  за недопускане на дублиране на заплащането от МЗ и НЗОК за пациенти, преминали през Спешно отделение и впоследствие хоспитализирани в същото лечебно заведение в рамките на 24 часа.

Сподели в: