Върни се горе

                                  Новият Обществен съвет в МЗ проведе своето първо заседание


    „С началото на работата на Обществения съвет в Министерство на здравеопазването се поставя началото на широко обсъждане на въпросите от най-голяма важност за българското здравеопазване. Убеден съм, че изразените становища на Съвета ще подпомогнат вземането на правилните решения в интерес на всички участници в системата. По този начин потвърждаваме волята на правителството решенията във всички области да се вземат в резултат на широк консенсус и обсъждане на всички възможни гледни точки”. Това каза министърът на здравеопазването проф. д-р Николай Петров при откриването на първото заседание на новосъздадения Обществен съвет. Той посочи, че от особена важност за ефективността на работата на Съвета е провеждането на тематични заседания по една основна тема, което ще позволи фокусиране на дебатите и постигане на реални резултати. Проф. Петров изрази увереност, че представителният състав на консултативния орган гарантира експертен подход.  
    Съветът е съвещателно и консултативно звено към министъра на здравеопазването, което дава становища и препоръки относно стратегия за развитие на здравеопазването и проекти на нормативни актове. Негов председател е заместник-министър д-р Мирослав Ненков, а със свои представители в него участват четири съсловни организации – БЛС, БЗС, БФС и Асоциацията на професионалистите по здравни грижи, както и национално признатите пациентски организации - Конфедерация „Защита на здравето”, Федерация „Български пациентски форум”, Сдружение „Българска асоциация за закрила на пациентите” и Националната пациентска организация. Съветът ще предлага конкретни инициативи в областта на здравеопазването и ще наблюдава изпълнението на предприетите действия за развитие на здравеопазването, ще обсъжда постигнатите резултати и ще предлага мерки за оптимизация. Дейността на Обществения съвет ще бъде подпомагана от структурни звена на МЗ, които ще предоставят становища по постъпилите материали за обсъждане в Съвета. 
    На първото заседание  на Обществения съвет бяха приети Правилата за неговата работа и формирането на дневния ред на заседанията. Те ще се провеждат веднъж месечно като е предвидена възможността за свикване на извънредни заседания по искане на една трета от членовете му. Решенията, становищата и препоръките ще се вземат с мнозинство от две трети от присъстващите членове и ще се публикуват на интернет страницата на МЗ. На сайта ще бъдат достъпни също и постъпилите предложения от членовете на Обществения съвет.
   След края на близо двучасовото първо заседание председателят на Обществения съвет заместник-министър д-р Ненков подчерта удовлетворението си от конструктивния тон на проведената дискусия, която е показала желанието на всички членове да дадат конкретен принос за решаването на редица важни въпроси в здравеопазването. „Идеята за създаването на подобен съвет датира от повече от три години и ние сме признателни на МЗ този орган вече да започне реално да работи”, заяви председателят на „Национална пациентска организация” д-р Станимир Хасърджиев. Подкрепата си за новия Обществен съвет изразиха и д-р Юлиян Йорданов, заместник-председател на БЛС, г-н Пламен Таушанов от Сдружението „Българска асоциация за закрила на пациентите”, както и другите участници-членове на Обществения съвет.
    Следващото заседание ще бъде извънредно и ще бъде свикано на 11 април т.г. На него ще бъде обсъден проекта за Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.
    Заседанията на Обществения съвет ще бъдат достъпни за обществеността чрез онлайн излъчване в интернет сайта на Министерството на здравеопазването.

Сподели в: