Върни се горе

Здравният министър има готовност да свика извънредно заседание на Надзорния съвет на НЗОК

    Националната здравноосигурителна каса да предприеме незабавно необходимите мерки за безпрепятствено функциониране на системата на болничната помощ. За това настоява министърът на здравеопазването Десислава Атанасова в писмо до управителя на НЗОК д-р Пламен Цеков. Позицията на министъра е предизвикана от постъпващата в МЗ информация за драстично занижаване на прогнозните обеми за изпълнение на болничната помощ за 2013 г., което поставя под заплаха националната сигурност на страната. 
    В писмото се казва:   „В Министерството на здравеопазването постъпва информация, включително и писмена, за драстично занижаване на прогнозните обеми за изпълнение на болнична помощ за 2013 г., съгласно „Правилата за определяне на годишния прогнозен план за обем дейност и стойност на разходите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите на болнична медицинска помощ за 2013 г., приети с Решение на Надзорния съвет на НЗОК №РД-НС-04-2/14.01.2013 г. 
    Информацията постъпва от водещи държавни лечебни заведения за болнична помощ, което предизвиква огромно безпокойство поради обстоятелството, че в тях се оказва високотехнологична, висококвалифицирана и своевременна медицинска помощ за населението не само от прилежащите райони на обслужване, но и от цялата страна. Министерството на здравеопазването осъществява постоянен контрол и анализи на дейността на държавните болници, при който се налага извода, че независимо от процеса на разкриване на нови болници и дейности, те поддържат през последните години почти константен пациентопоток. Това е безусловно поради обстоятелството, че извършват качествена медицинска дейност от високо ниво на компетентност за населението от страната, няколко области или като областни болници – за населението от областта. 
    В МЗ има информация за няколко много тревожни прогнозни стойности на разходите, като например за УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, която при създалите се обстоятелства, към 20 февруари 2013 г. е осъществила прогнозната дейност за още три месеца напред, независимо, че болницата е задължена да осъществява безотказно спешна медицинска помощ. Същото касае и данните за СБАЛССЗ „Св. Екатерина“ ЕАД, която към момента за месеците декември, януари и февруари вече е лекувала пациенти, за които, съгласно „правилата“ следва да получи с 1614 хил. лв. по-малко, МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД, която има около 25% намален брой клинични пътеки /за десетте месеца от 2013 г./, въпреки доказания непроменен годишен обем дейности през последните пет години. Освен драстичното намаление на общия финансов, прави впечатление и проблема, който се оформя заради „лимитирането“ за всяка клинична пътека и особено за някои от тях, които като държавен приоритет, а и поради естеството на дейността, трудно се прогнозират – например клиничните пътеки „Нормално раждане“, за недоносените деца, при които не може да се прогнозира продължителността на лечението до нарастване на тегло, процедурите за диализно лечение, др. 
    Министерството на здравеопазването има ясна визия, че следва да се съобразява с рамките на финансовия ресурс на НЗОК, с оглед запазване на стабилността й. Това нееднократно съм заявила и подкрепила с реални действия за синхронизиране на политиката на Министерството на здравеопазването, която е подчинена на мисията за удовлетворяване потребностите на населението от висококачествена и достъпна медицинска помощ, с политиката на НЗОК, като финансираща институция. 
    В смисъла на гореизложеното, бил искала обаче да заявя, че въпреки компетенциите, които законодателството е делегирало изцяло на НЗОК, както в случая с „Правилата“, не мога да остана безучастна в ситуация, в която има ясни сигнали за проблеми с финансирането на утвърдени, работещи, доказали се във времето лечебни заведения за болнична помощ, които са не само „стълб“ на националната здравна система, но и са носители на иновации и нови технологии, имат изградени школи и международно признание на постиженията им. 
    Ето защо, моля, да предприемете необходимите мерки за безпрепятствено функциониране на системата на болнична помощ, за което очаквам да бъда информирана незабавно. 
   В случай, че Надзорният съвет не предприеме незабавни действия, имам готовност за свикване на извънредно заседание на НС на НЗОК.“

Сподели в: