Върни се горе

Многопрофилната болница в Бургас кандидатства с проект за оборудване на стойност 10 млн. лв. от структурните фондове на ЕС. Те се осигуряват по схемата за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”. Общият размер на финансирането е в размер на 148 млн. лв., като 80 млн. от тях са предвидени за обновяване на държавните болници.    

МБАЛ Бургас ще изразходва средствата за  преустройство на Спешния център  с нова шокова зала за 24-часово наблюдение. Тя ще разполага с ядрено-магнитен резонанс на стойност 1 млн. 800 хил лв. и спирален 64-слайдов томографски скенер за 1 мл. 500 хил. лв. В проекта е включено и създаване на първия в страната Спинален център за изследване и лечение на всички заболявания на гръбначния стълб. Ще бъде изградено и  оборудвано  отделение по инвазивната кардиология с ангиограф за 1 млн. 700 хил.лв., с което тази медицинска услуга ще бъде достъпна за хората от региона.    

Университетската болница „Света Марина” във Варна  кандидатства за средства от структурните фондове на ЕС за създаване на Онкологичен център с лъчеапаратура, в който ще се прилагат уникални методи за лечение на ракови заболявания. Проектът е на стойност 28 млн. лв. тъй Съгласно изискванията на Оперативната програма лимитът на проектите на лечебни заведения с лъчетерапевтични звена е до 30 млн. лв. В болницата ще бъде изграден бункер за апарата за радиохирургия в съответствие с европейските стандарти за лъчелечение.  Радиохирургията е утвърден метод в европейските страни и въвеждането му в Университетската болница във Варна ще осигури за първи път у нас достъп до лечение с новите технологии в медицината. Ще бъде закупен апарат от последно поколение за роботизирана лъчетерапия и друго оборудване. С това ще бъде завършено оборудването на болницата с цялата необходима апаратура за навременно диагностициране и адекватно лечение на социално-значимите заболявания.

   

Средствата от структурните фондове на ЕС ще подпомогнат преструктурирането на болничната система у нас. Те ще се използват за обновяване на апаратурата и изграждането на високотехнологични болници в цялата страна. Така ще се повиши реалния достъп на пациентите до по-качествено лечение. В момента високотехнологични болници има само в София, Варна и Пловдив. Целта е такива лечебни заведения да има в шестте социално-икономически региона на страната – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен, Югоизточен. По този начин всеки човек в страната ще има достъп до качествено и модерно лечение. С реализацията на проекта по оперативната програма болницата ще покрие критериите за високотехнологична болница.

Високотехнологичните болници трябва да разполагат със спешно отделение с интензивен сектор, стационарна част за 6-24 часов престой, пълен лабораторно-диагностичен блок. Той включва всички видове образна диагностика, сред които и позитронно-емисионен томограф, с компютър томографски рентгенов скенер и ядрено-магнитен резонанс. В тях трябва да има структура за еднодневна хирургия и инвазивна кардиология. В тези болници трябва да има условия за развитието на високотехнологични дейности като сърдечна и съдова хирургия, неврохирургия на главния мозък и периферна нервна система, гръдна хирургия, лъчелечение, пластично-възстановителна хирургия, неврофизиология, лечение на изгаряния, онкология, ядрена медицина, трансплантации, интервенционална кардиология, токсикология, детска кардиология, неонатология, детска хирургия, ортопедия. В тях задължително ще може да се извършва учебна и научна дейност, което би допринесло за подобряване на системата за специализация и продължителна квалификация на медицинския персонал.

В средата на тази година се очаква  да започне нова процедура за финансиране на общински болници. Тя ще е на стойност 140 млн. лв. 100 млн. лв. от тези средства ще бъдат предназначени за 86 общини, а 40 млн. лв. за останалите 178.

Сподели в: