Върни се горе

Общественият съвет към Център „Фонд за асистирана репродукция” проведе първото си заседание. Обсъдени бяха всички въпроси, свързани с организацията на работата по постъпването и обработката на молби  от пациенти. Както е известно, от днес Фондът вече официално приема заявления за финансиране като първите 50 са донесени лично. Необходимите документи за това са приложени към Правилника, регламентиращ работата на Фонда, който е достъпен на интернет-страницата на Министерството на здравеопазването – www.mh.government.bg, секция „Нормативни актове”. Документите включват съгласие с условията на Фонда, декларации с лични данни на жената и партньора, гражданство, семейно положение и др.

Преди да подадат молби в Центъра „Фонд за асистирана репродукция”, жените трябва да са избрали  медицински център за асистирана репродукция, който има подписан договор за работа с Фонда.  Техният избор трябва да е изрично посочен в молбата до Фонда. Изискванията към медицинските центрове включват акредитация от Министерството на здравеопазването и разрешително за дейността асистирана репродукция. При подаване на документите в Центъра „Фонд за асистирана репродукция” пациентките трябва да представят експертиза от избрания медицински център за асистирана репродукция, която да посочва, че имат показания за ин витро процедури. Самата процедура ще бъде извършена в посочения от пациентите медицински център.

Готовите документи могат да се подават лично или по пощата в администрацията на Центъра „Фонд за асистирана репродукция” – София 1431, бул. «Акад.Иван Гешов» № 15, ет. 11, ст. 36. Документите могат да се подават по пощата и на адреса на Министерството на здравеопазването – пл. «Св. Неделя» № 5. Центърът „Фонд за асистирана репродукция” ще дава отговор на подадените молби в едномесечен срок от постъпването им.

Общественият съвет ще заседава веднъж седмично, а при необходимост – и по-често, за да бъдат разгледани в регламентирания едномесечен срок всички постъпили молби. До момента вече са подадени и се обработват 80 комплекта документи.

За допълнителна информация гражданите могат да звънят на телефоните на Центъра «Фонд за асистирана репродукция»: 8953146, 8953148.

Сподели в: