Върни се горе

Близо 10 % от изготвените решения на териториалните експертни лекарски комисии в София, Пловдив и Силистра за периода юни – август са постановени неправилно. Това показва проверка на експертни екипи на Министерството на здравеопазването, Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) и регионалните центрове по здравеопазване (РЦЗ). Тя беше инициирана след сигнали за пропуски и нарушения в дейността по осъществяване на медицинската експертиза на работоспособността и обхваща 1/3 от всички 98 комисии в страната.

При 126 от общо 1390 проверени експертизи има сериозни съмнения, че умишлено е завишена степента на трайно намалена работоспособност от 70 до над 90 процента. Решенията на комисиите не съответстват на отразените в документацията заболявания, сочат данните на проверката. Освен нарушаване на етичните и професионални стандарти, подобни случаи представляват и неправомерно изразходване на средства за инвалидни пенсии от републиканския бюджет.

При определянето на неправилните решения са използвани медицински документи с идентични диагнози, издадени от едни и същи лекари. За много от случаите степента на трайно намалена работоспособност в проценти е увеличавана сериозно само в рамките на 1 година. Един от фрапиращите случаи е регистриран в Силистра. Там през 2005 г. териториалната експертна лекарска комисия е определила трайно намалена работоспособност  на лице от 72 %. След обжалване от страна на НОИ, Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) е постановила степен на трайно намалена работоспособност - 15 %. 4 години по-късно лицето отново е освидетелствано от същата ТЕЛК комисия с 55 %. НЕЛК отменя това решение и изисква определяне на реален (по-нисък) процент. Следва ново освидетелстване от комисията в Силистра, която определя 76 % степен на трайно намалена работоспособност за същото лице.

Въз основа на събраните данни лекарите от ТЕЛК комисиите, които са нарушили правилата, могат да бъдат санкционирани с отнемане на правото да упражняват медицинска професия за срок до 2 г. Законът предвижда и възможност за налагане на глоби до 3000 лв. при повторно нарушение. Санкцията се налага от МЗ и РЦЗ. Отделно от това лечебното заведение, към което функционира ТЕЛК, може да им наложи дисциплинарни наказания.

Във връзка с установените нарушения Министерството на здравеопазването планира драстично засилване на контрола и започва регулярни и инцидентни проверки. Такива не са били извършвани през последните 8 г. Предвижда се министерството да изготви методически указания за освидетелстване на всяко различно заболяване. В момента има само общи указания за процедурата и липсата на ясни правила улеснява злоупотребите. Друга мярка на МЗ предвижда изготвянето на ясни срокове, дейности и правомощия на контролните органи, каквито в момента липсват. Освен това МЗ ще инициира промени в Закона за здравето, Закона за медицинските изделия, Закона за интеграция на хора с увреждания, Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания, Наредба за медицинската експертиза на работоспособността и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи. Промените ще касаят дейността на ТЕЛК и работата на лекарските консултативни комисии (ЛКК) във връзка с предоставянето на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, тъй като съвместните проверки на МЗ и МТСП установиха редица нередности и в тяхната дейност.

Сподели в: